تعبیر خواب بیابان و صحرا

به گزارش تور چین ارزان، با تعبیر خواب بیابان، تعبیر خواب دشت و صحرا، تعبیر خواب سرگردانی در بیابان و تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان همراه ما باشید.

تعبیر خواب بیابان و صحرا

سرویس سرگرمی - آنچه در ظاهر رویا می بینیم تنها پوششی برای معنای باطنی نهفته در آن است. تفسیر خواب می تواند فرد را از ضمیر ناخودمطلعش مطلع نموده و از تشویش درونش بکاهد. کاربران گرامی برای مطلعی از فضای کلی رویا و خواب های خود می توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب خبرنگاران رجوع نمایند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن بیابان در خواب به تصاویر زیر اشاره دارد:

تنهایی یا انزوا، به معنای لغوی کلمه در برهوت زندگی کردن، بی عاطفگی یا ناخرسندی، عدم خلاقیت یا رشد در زندگی فرد، روشنفکری بی احساس و ملال آور، گوشه گیری از اجتماع، نازایی. این تصویر انسانی را که زندگی اش معنا و جهتی ندارد و نیز تصویر سرگردانی انسان در بی کرانگی زمان و تصمیمات را نشان می دهد. این تصویر نشان می دهد که مسئول خویشتن بودن و تصمیم گیری مناسب از میان موارد بیشمار برای انتخاب چقدر سخت است.

تعبیر خواب بیابان و صحرا

حضرت دانیال گوید: بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده گردد.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.

 1. روزی و قسمت
 2. حیرت و سرگشتی
 3. عناد و رنج
 4. بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از جهان داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.
 • اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد.

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

ابن سیرین: اگر دید میان بیابان سنگ جمع می کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل گردد.

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده اید و غذا می خورید و از آن غذا خوشتان می آید در سفر اقتصادی به دست می آورید.

تعبیر خواب بیابان و صحرا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • شما در بیابان سفر می کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می نماید.
 • در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید: برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.
 • در هوای بد از یک بیابان عبور می کنید: دوستان به شما خیانت می نمایند.
 • به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان
 • دیگران در بیابان سفر می نمایند: گرفتاری و دردسر
 • یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار یاری و فداکاری دارید.
 • یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی می نمایند: یک کار سخت در انتظار شماست.
منبع: setare.com
انتشار: 12 آبان 1399 بروزرسانی: 12 آبان 1399 گردآورنده: chinaro.ir شناسه مطلب: 1513

به "تعبیر خواب بیابان و صحرا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بیابان و صحرا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید