جزئیات تسهیلات آموزشی برای مادران دانشجو ، از امکان آموزش غیرحضوری تا مرخصی تحصیلی بدون ثبت در سنوات

به گزارش تور چین ارزان، معاون آموزشی وزیر علوم بخشنامه ای به معاونان آموزشی دانشگاه ها تسهیلات آموزشی مختلفی را برای زنان دانشجوی باردار و دارای فرزند زیر 3 سال خاطرنشان کرد.

جزئیات تسهیلات آموزشی برای مادران دانشجو ، از امکان آموزش غیرحضوری تا مرخصی تحصیلی بدون ثبت در سنوات

به گزارش خبرنگاران، روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: قاسم عموعابدینی [معاون آموزشی وزیر علوم] در بخشنامه شماره 355119/ 2 ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده 26 ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎدران داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺎده 34 ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣـﺎده 35 اﺻـﻼح ﻣﺤﺘـﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزﺷـﯽ را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺧﺼـﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ دو ﺳﺎل، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 4 ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

بعلاوه داﻧﺸﮕﺎه ها مکلف شده اند ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧـﺪ زﯾﺮ 2 ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ 4 ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻢﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در این بخشنامه امکان آموزش غیرحضوری برای دانشجویان مادر پیش بینی شده است و بر اساس آن، داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ 3 ﺳﺎل ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻧﻈﺮی دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ادامه بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم آمده است: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ازای داﺷﺘﻦ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺎدر ﺑﺎردارﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﯾﮏ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

بعلاوه ﻃﺒـﻖ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ 3 ﺳﺎل، ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺠﺎز 16/3 ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 6 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮدد.

بر اساس این بخشنامه، ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﻋﺘـﻒ، ﻣﮑﻠـﻒ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و زن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳـﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ، از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در این بخشنامه تاکید شده است: ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮزﻧﺪآوری در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 4 اردیبهشت 1402 بروزرسانی: 4 اردیبهشت 1402 گردآورنده: chinaro.ir شناسه مطلب: 2521

به "جزئیات تسهیلات آموزشی برای مادران دانشجو ، از امکان آموزش غیرحضوری تا مرخصی تحصیلی بدون ثبت در سنوات" امتیاز دهید

2 کاربر به "جزئیات تسهیلات آموزشی برای مادران دانشجو ، از امکان آموزش غیرحضوری تا مرخصی تحصیلی بدون ثبت در سنوات" امتیاز داده اند | 3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات تسهیلات آموزشی برای مادران دانشجو ، از امکان آموزش غیرحضوری تا مرخصی تحصیلی بدون ثبت در سنوات"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید