اخبار و مقالات تبت

چرا هواپیماها از آسمان تبت عبور نمیکنند؟

شاید نام تبت شما را نام بوداهایی با سرهای تاس بی اندازد، اما برای چینی ها اوضاع همیشه پیچیده تر بوده است، اما سوال اصلی ما اوضاع سیاسی تبت نیست، بلکه میخواهیم بدانیم چرا هواپیماها از اسمان تبت عبور نمیکنند؟

29 فروردین 1397