تبت

درخواست دانشمندان چینی برای افزایش همکاری های فضایی بین المللی

دانشمندان چینی خواهان تقویت همکاری بین المللی در اکتشافات فضایی که هدف آن کاهش خطر اجرام نزدیک زمین(near-Earth objects) است، شدند.

31 شهریور 1397

چرا هواپیماها از آسمان تبت عبور نمیکنند؟

شاید نام تبت شما را نام بوداهایی با سرهای تاس بی اندازد، اما برای چینی ها اوضاع همیشه پیچیده تر بوده است، اما سوال اصلی ما اوضاع سیاسی تبت نیست، بلکه میخواهیم بدانیم چرا هواپیماها از اسمان تبت عبور نمیکنند؟

29 فروردین 1397